Servicios

Els Plans d'Acció Comercial constitueixen un instrument de referència al servei dels municipis que ha de permetre, als Ajuntaments i altres agents públics i privats, l'adopció de les mesures necessàries per a la dinamització del sector comercial i la consolidació d'un model de ciutat comercial equilibrat, eficient i al servei dels consumidors.

Aquests Plans integren l'anàlisi dels aspectes socials, econòmic-comercials i urbanístics que poden incidir en el desenvolupament comercial dels municipis i permeten diagnosticar quina és la situació competitiva del comerç d'un municipi. A partir dels mateixos, es desenvolupen línies d'actuació que es concreten en un programa d'actuacions detallat dirigit a la consecució dels objectius marcats pel Pla.

PAC VINARÒS

  1. Els Plans d'Acció Comercial
  2. Anàlisi demogràfica
  3. Oferta comercial
  4. Balanç comercial
  5. Conclusions i propostes

Plànols i fitxes d'anàlisi urbana comercial.
Enquesta a residents i visitants de Vinaròs.
Enquesta a turistes.